Pogoji poslovanja

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA AGENCIJE MANAGER

I. SPLOŠNA DOLOČILA
- Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Agencija Manager d.o.o. in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
- V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

 

II. PRIJAVA
- Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira AGENCIJA MANAGER v poslovalnici ali v pooblaščeni agenciji.
- Ob prijavi AGENCIJA MANAGER in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.
- Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške rezervacije. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
- Prijava je lahko tudi pisna.
- Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne AGENCIJI MANAGER podpisano pogodbo in potrdilo o plačanih stroških prijave in prijavnine (kopijo virmana oz. splošne položnice), v roku, določenem na programu.

 

III. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
- Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
- Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

 

IV. POSEBNE STORITVE
- Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
- V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.
- Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
- Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku AGENCIJE MANAGER v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

 

V. PLAČILO
- Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v AGENCIJI MANAGER ali pooblaščeni agenciji oz. pri kateri izmed bank ali APP.
- Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik ob dokončni izvršitvi storitve s strani AGENCIJE MANAGER in izročitvi potovalnega dokumenta oz. voucherja najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

 

VI. CENE
- Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. AGENCIJA MANAGER si pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.
- O morebitni spremembi cene potovanja AGENCIJA MANAGER potnika obvesti.
- AGENCIJA MANAGER lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem. V tem primeru AGENCIJA MANAGER ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

 

VII. POTNI DOKUMENTI
- Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in AGENCIJA MANAGER za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
- Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje.
- Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna AGENCIJA MANAGER po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum AGENCIJA MANAGER, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov AGENCIJA MANAGER potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.
- Posredovanje AGENCIJE MANAGER pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej.
- Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

 

 

VIII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

 

Potnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, sprememba namestitve ipd.) po njeni sklenitvi, Agencija Manager pa je dolžna preveriti v kolikor je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo potnika, Agencija Manager lahko zaračuna potniku administrativne stroške v višini 30 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba letalske vozovnice), pa Agencija Manager zaračuna tudi te.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja in sicer na prijavnem mestu Agencije Manager. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima Agencija Manager pravico do povračila stroškov ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja. V vsakem primeru Agencija Manager zahteva povrnitev administrativnih stroškov rezervacije v višini 12,51 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

•              odpoved od 60 do 45 dni pred odhodom, 15% cene aranžmaja,

•              odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 30% cene aranžmaja,

•              odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,

•              odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 80% cene aranžmaja,

•              odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom, 100% cene aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, torej ki jih Agenciji Manager narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.

Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če tako piše v programu potovanja ali pogodbi.

Ob odpovedi potovanja pred odhodom mora potnik napisati pisno odpoved oziroma podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi Agencija Manager. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Agencijo Manager, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Agencije Manager zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Agencija Manager oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Agencija Manager v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

Agencija Manager ima pravico tudi med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če sam ne skrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih sopotnikov in njegovo izločitev zahteva skupina. Agencija Manager v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi. Agencija Manager bo uveljavljala vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa potnik povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.

Višina stroškov odpovedi potovanja v primeru, da Agencija Manager ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

 

IX. ODSTOPNINA
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.
- Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
- Odstopnina znaša 4,1% cene aranžmaja.
- S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
- Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
- V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima AGENCIJA MANAGER pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne AGENCIJA MANAGER potniku.
- Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

 

X. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

 

XI. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
- AGENCIJA MANAGER d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.
- Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
• za potovanje z avtobusom - najmanj 40 potnikov,
• za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov,
• za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov,
• za potovanje s posebnimi letali, vlaki - najmanj 95% zasedenosti le-teh.

AGENCIJA MANAGER d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za AGENCIJO MANAGER pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
- AGENCIJA MANAGER d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
- AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
- V primeru, da AGENCIJA MANAGER d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja.
- V primeru odpovedi potovanja AGENCIJE MANAGER d.o.o., potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
- O kakršnikoli naknadni spremembi programa AGENCIJA MANAGER d.o.o. potnika nemudoma obvesti.
- AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.
- V primeru, da stanje na kraju samem AGENCIJI MANAGER d.o.o. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko AGENCIJA MANAGER d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

 

XII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
- Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 2 (dveh) mesecih po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, AGENCIJA MANAGER d.o.o. le-te vsebinsko ne obravnava.
- Brez pisne reklamacije AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
- K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnino ali drugemu zahtevku mora potnik priložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
- Če po krivdi AGENCIJE MANAGER d.o.o. ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima AGENCIJA MANAGER d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.
- AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej se to nanaša na letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe, velikost ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ne graja.

 

XIII. ZDRAVSTVENI PREDPISI
- V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

 

XIV. PRTLJAGA
- Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.
- Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.

 

XV. ODGOVORNOST AGENCIJE MANAGER ZA TOČNOST PREVOZNIKOV
- AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednim ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost AGENCIJE MANAGER d.o.o. je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud.

 

XVI. ODGOVORNOST AGENCIJE MANAGER ZA PRTLJAGO
- AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
- Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
- V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
- AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

 

XVII. IZGUBA DOKUMENTOV
- Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika AGENCIJE MANAGER d.o.o..
- V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

 

XVIII. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo AGENCIJO MANAGER d.o.o. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

 

XIX. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV
Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih AGENCIJE MANAGER d.o.o. za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije AGENCIJE MANAGER d.o.o., zato AGENCIJA MANAGER d.o.o.za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno AGENCIJE MANAGER d.o.o..

 

XX. UPORABA PODATKOV
AGENCIJA MANAGER vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 

XXI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV                                                                                                                                                                                                        Agencija manager pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov ter je zavezana k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Agencija Manager osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi Agencije Manager ali njegovih partnerjev, raziskave trga, vodenja analiz poslovanja, segmentacije kupcev in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga. Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov dane skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti. Potnik ima najmanj naslednje pravice:
• pravico do dostopa do podatkov;
• pravico do popravka;
• pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
• pravico do omejitve obdelave;
• pravico do prenosljivosti podatkov;
• pravico do ugovora.
Agencija Manager imenuje za zagotavljanje varstva pravic potnikov Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. Zahtevke v zvezi s pravicami potnikov na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov info@agencija-manager.com, ali po pošti na naslov Agencija Manager d.o.o., Šaleška 20, 3320 Velenje.

 

XXII. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV                                                                                                                                                  Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011, v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:
Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Dogodek:                                                                                                      Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10 % vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo

2 meseca od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo

8 dni po prejemu reklamacije

Menjava stranke na željo stranke

8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

 

XXIII. KONČNA DOLOČILA
- V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Celju ali sodišče, kjer ima kupec stalno bivališče.
- V vseh cenah iz ponudbe AGENCIJE MANAGER d.o.o.je že vključen davek od prometa storitev.

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Agencija Manager d.o.o. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-H) Vam Agencija Manager d.o.o., kot potrošniku zagotavlja naslednje ključne pravice:

1. Prejeli boste vse bistvene informacije o potovalnih storitvah pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.

2. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje. Od okoliščin posameznega primera je odvisno, ali lahko svoje zahtevke uveljavljate pri Agenciji Manager ali drugem partnerskem podjetju.

3. Seznanjeni boste s telefonsko številko za nujne primere, oziroma vam bo na drugačen način omogočen kontakt z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.

4. Imate pravico, da v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo.

5. Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico do znižanja cene, če pride do znižanja stroškov.

6. V primeru, da se znatno spremeni kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine in prejmete celotno povračilo vseh plačil. Če pride s strani odgovornega podjetja do odpovedi turističnega paketa pred njegovim začetkom, ste upravičeni do povračila plačil, kadar je to potrebno pa tudi do povračila škode.

7. V primeru izrednih okoliščin lahko pred začetkom odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo na primer resno varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket,

8. Imate pravico, da odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.

9. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, vam bo brez dodatnih stroškov ponujen primeren nadomestni aranžma. V primeru, da storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa, imate pravico brez plačila kakršne koli odstopnine odstopiti od pogodbe.

10. Imate pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode , kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.

11. V primeru težav, da vam Agencija Manager d.o.o. nudi vso potrebno pomoč.

12. V primeru, da bi imel organizator ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, ki vplivajo na izvedbo potovanja po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi vaš povratek. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav, se lahko obrnete na ta subjekt ali na pristojen organ.

V Velenju, 23.10.2018 

Agencija Manager d.o.o.  Šaleška c. 20  3320 Velenje

 

Agencija Manager d.o.o.
Šaleška cesta 20c
3320 Velenje

T: 03 89 81 550
E: info@agencija-manager.com

Prijava na e-novice

V kolikor želite biti obveščeni o naši aktualni ponudbi se prijavite na naše e-novice.
Prijava na e-novice
© 2011 - Agencija Manager d.o.o. - Vse pravice pridržane