Pogoji poslovanja

I. Splošna določila

 • Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Agencija Manager d.o.o. in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
 • V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

II. Prijava

 • Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira AGENCIJA MANAGER v poslovalnici ali v pooblaščeni agenciji.
 • Ob prijavi AGENCIJA MANAGER in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.
 • Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino 12,51 Eur ter stroške rezervacije. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
 • Prijava je lahko tudi pisna.
 • Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne AGENCIJI MANAGER podpisano pogodbo in potrdilo o plačanih stroških prijave in prijavnine (kopijo virmana oz. splošne položnice), v roku, določenem na programu.

III. Storitve, vštete v ceni aranžmaja

 • Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
 • Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IV. Posebne storitve

 • Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
 • V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.
 • Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
 • Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku AGENCIJE MANAGER v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

V. Plačilo

 • Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v AGENCIJI MANAGER ali pooblaščeni agenciji oz. pri kateri izmed bank ali APP.
 • Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik ob dokončni izvršitvi storitve s strani AGENCIJE MANAGER in izročitvi potovalnega dokumenta oz. voucherja najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

VI. Cene

 • Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. AGENCIJA MANAGER si pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.
 • O morebitni spremembi cene potovanja AGENCIJA MANAGER potnika obvesti.
 • AGENCIJA MANAGER lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem. V tem primeru AGENCIJA MANAGER ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

VII. Potni dokumenti

 • Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in AGENCIJA MANAGER za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
 • Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje.
 • Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna AGENCIJA MANAGER po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum AGENCIJA MANAGER, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov AGENCIJA MANAGER potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.
 • Posredovanje AGENCIJE MANAGER pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej.
 • Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

VIII. Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja

 • Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima AGENCIJA MANAGER pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
  • do 41 dni pred odhodom - strošek prijave v agenciji, ki znaša 12,51 Eur,
  • 41 do 30 dni pred odhodom – 50 % cene aranžmaja,
  • 30 do 14 dni pred odhodom - 75% cene aranžmaja,
  • 13 do 8 dni pred odhodom - 85% cene aranžmaja,
  • 7 do 0 dni pred odhodom – 100 % cene aranžmaja,

  Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih AGENCIJI MANAGER narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji (npr. strošek letalskih kart je 100% od dneva potrditve).

 • Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
 • Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
 • Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
 • V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
 • Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastila AGENCIJA MANAGER), s tem, da mora AGENCIJA MANAGER, kot organizator potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja.

IX. Odstopnina

 • Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.
 • Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
 • Odstopnina znaša 4,1% cene aranžmaja.
 • S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
 • Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
 • V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima AGENCIJA MANAGER pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne AGENCIJA MANAGER potniku.
 • Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

X. Carinski in devizni predpisi

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

XI. Odpoved potovanja ali sprememba programa

 • AGENCIJA MANAGER d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.
 • Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
  • za potovanje z avtobusom - najmanj 40 potnikov,
  • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov,
  • za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov,
  • za potovanje s posebnimi letali, vlaki - najmanj 95% zasedenosti le-teh.

 • AGENCIJA MANAGER d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za AGENCIJO MANAGER pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
 • AGENCIJA MANAGER d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
 • AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
 • V primeru, da AGENCIJA MANAGERd.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja.
 • V primeru odpovedi potovanja AGENCIJE MANAGER d.o.o., potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
 • O kakršnikoli naknadni spremembi programa AGENCIJA MANAGER d.o.o. potnika nemudoma obvesti.
 • AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.
 • V primeru, da stanje na kraju samem AGENCIJI MANAGER d.o.o. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko AGENCIJA MANAGER d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

XII. Reklamacije oziroma pritožbe

 • Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 2 (dveh) mesecih po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, AGENCIJA MANAGER d.o.o. le-te vsebinsko ne obravnava.
 • Brez pisne reklamacije AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
 • K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnino ali drugemu zahtevku mora potnik priložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
 • Če po krivdi AGENCIJE MANAGER d.o.o. ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima AGENCIJA MANAGER d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.
 • AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne bo obravnala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej se to nanaša na letovanja in s tem povezane pomankljivosti (čistoča sobe, pomankljivosti v opremi, lega sobe, velikost ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomankljivosti sprejel in jih ne graja.

XIII. Zdravstveni predpisi

 • V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

XIV. Prtljaga

 • Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.
 • Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.

XV. Odgovornost Agencije Manager za točnost prevoznikov

 • AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednim ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost AGENCIJE MANAGER d.o.o. je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud.

XVI. Ogovornost Agencije Manager za prtljago

 • AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
 • Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
 • V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
 • AGENCIJA MANAGER d.o.o. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

XVII. Izguba dokumentov

 • Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika AGENCIJE MANAGER d.o.o..
 • V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

XVIII. Informacije

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo AGENCIJO MANAGER d.o.o. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

XIX. Kategorizacije namestitvenih objektov

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih AGENCIJE MANAGER d.o.o. za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije AGENCIJE MANAGER d.o.o., zato AGENCIJA MANAGER d.o.o.za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno AGENCIJE MANAGER d.o.o..

XX. Uporaba podatkov

AGENCIJA MANAGER vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

XXI. Splošni pogoji za zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj

I. Splošne določbe

1.člen - Predmet zavarovanja

(1) Predmet zavarovanja po teh pogojih je riziko, ki nastane uporabniku zavarovalčevih turističnih storitev (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) zato, ker je odpovedal potovanje, zavarovalcu pa je dolžan poravnati stroške, ki so mu s tem v zvezi nastali.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka pa je po teh pogojih zavarovan riziko odpovedi turističnega potovanja samo v primeru če je zavarovanec sklenil z zavarovalcem pogodbo o turističnem potovanju oziroma o nakupu letalske karte.

(3) Pod izrazom "zavarovanec" je potrebno razumeti tako domačega kot tudi tujega uporabnika zavarovalčevih turističnih storitev.

2.člen - Zavarovana vrednost

(1) Zavarovana vrednost posameznega zavarovalnega primera je dogovorjen znesek, ki ga je zavarovanec ob odpovedi ali neudeležbi dolžan plačati zavarovalcu za stroške, ki so nastali zaradi odpovedi potovanja. Ti stroški so odvisni od tega, koliko dni pred odhodom je bilo potovanje odpovedano, kar je navedeno v splošnih pogojih zavarovalca. V kolikor se storno stroški obračunavajo na podlagi splošnih pogojev druge turistične agencije oz. letalske družbe (pogodbenega partnerja zavarovalca oz. organizatorja potovanja), se stroški obračunavajo na podlagi njenih stroškovnikov oziroma iz določil programa potovanja. Iz pogodbe o turističnem potovanju mora biti razviden organizator potovanja oz. pogodbeni partner zavarovalca - v nasprotnem primeru se upoštevajo splošni pogoji zavarovalca.

3.člen - Zavarovalni primer

(1) Zavarovalni primer, krit po teh pogojih, nastane, če zavarovanec pred oziroma na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži zaradi dogodkov, ki so opredeljeni v širini jamstva, katero si zavarovanec izbere ob sklenitvi zavarovanja. Te širine jamstva so:
a) Enostavno kritje
b) Širše kritje

(2) Zavarovalnica krije stroške odpovedi potovanja zavarovanca, ki je odpovedal potovanje oziroma se ga ni mogel udeležiti zaradi enega izmed dogodkov navedenih v posamezni širini jamstva. Zavarovalnica krije tudi stroške odpovedi potnikov, ki so skupaj z zavarovancem sklenili pogodbo o potovanju in so navedeni v isti polici o zavarovanju. Skupno število vseh potnikov oziroma oseb za katere zavarovalnica krije stroške odpovedi potovanja znaša maksimalno 8 (osem) oseb pri enostavnem kritju in maksimalno 10 (deset) oseb pri širšem kritju.

4.člen - Obveznosti zavarovanca ob nastopu zavarovalnega primera

(1) Zavarovana oseba je dolžna:
a) ukreniti vse, da prepreči nepotrebno povišanje stroškov;
b) zavarovalcu takoj prijaviti zavarovalni primer. V kolikor tega ne stori takoj, krije zavarovalnica samo delež, ki bi ga bil zavarovanec dolžan plačati ob takojšnjem pisnem obvestilu zavarovalcu.
c) dovoliti zavarovalnici vse potrebne poizvedbe in preiskave vezane na poneverbo vzrokov zavarovalnega primera ter za določitev višine zavarovalnine;
d) posredovati resnične podatke in originalno dokumentacijo na zahtevo zavarovalnice;
e) zdravnike odvezati molčečnosti;
f) za škode, ki so posledica požara, eksplozije, ropa in vlomske tatvine policiji nemudoma javiti škodni primer.

5.člen - Omejitve in izključitve jamstva zavarovalnice

(1) Zavarovalnica je prosta svoje obveznosti, če se ugotovi, da je zavarovanec poskušal namenoma oziroma z goljufijo lažno spremeniti okoliščine, ki vplivajo na obstoj zavarovalnega kritja in višino škode.

(2) Zavarovalnica v nobenem primeru ne krije škode, ki jo zavarovanec oziroma zavarovalec dokumentira z nepopolno dokumentacijo, dalje z dokumentacijo, ki ni pravilno izpolnjena ali ki vsebuje rubrike z očitno naknadno vpisanimi ali popravljenimi podatki.

(3) Obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi dogovorjeno zavarovalnino preneha tudi v primeru, če zavarovalec ne plača do zapadlosti zavarovalne premije, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovatelju vročeno priporočeno pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok ne more izteči prej, preden ne preteče trideset dni od zapadlosti premije.

(4) Zavarovalnica ne krije administrativnih in podobnih stroškov, ki niso vezani na ceno aranžmaja.

(5) Dogodek, glede na katerega se sklene zavarovanje (zavarovalni primer), mora biti bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov. Zavarovalna pogodba je nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena, zavarovalni primer že nastal, če je bil že v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal, ali če je tedaj že prenehala možnost, da bi nastal.

(6) Zavarovalnica ne krije škode, ki je posledica neskrbnosti izvajalca potovanja, letalskega prevoznika ali druge družbe, podjetja ali osebe, ki je postala insolventna, ali ni zmožna izpolniti kateri koli del svojih obveznosti.

(7) Iz jamstva so izključeni zavarovalni primeri, ki so posledica zavarovančeve odločitve, da ne gre na potovanje (nepripravljenost potovati).

(8) Zavarovalnica v nobenem primeru ne krije škode:
a) v primeru izgube zaposlitve zaradi nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kakovostno, ali zaradi neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dela določenih z zakoni in izvršilnimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja (razlog nesposobnost);
b) v primeru izgube zaposlitve zaradi kršenja pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja (krivdni razlog);
c) v primeru izgube zaposlitve zaradi ugotovljene invalidnosti zavarovanca;
d) če je bila zavarovancu v času sklepanja tega zavarovanja že odpovedana pogodba o zaposlitvi oziroma je vedel ali bi moral vedeti, da mu bo odpovedana v roku 12 mesecev, ali pa je bil nad delodajalcem že začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je zavarovanec vedel ali bi moral vedeti, da bo začet tak postopek;
e) v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja;
f) v primeru predčasne upokojitve ali upokojitve zavarovanca.

(9) Zavarovane niso škode v kolikor zavarovalni primer nastane zaradi stavk, notranjih nemirov, vojnih dogodkov, jedrske energije, nasilnih dejanj in zakonskih odredb.

(10) Ne glede na druge določbe te zavarovalne pogodbe ni krita škoda, ki je nastala v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem, niti kateri koli stroški, ki so nastali kot posledica škode, in sicer niti v primeru, če je skupaj s terorističnim dejanjem na nastanek škode vplival še kak drug vzrok ali dejanje. Šteje se, da je teroristično dejanje vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali vlado kakšne države ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na ustrahovanje javnosti ali kateri koli njen del ali pa ima tak učinek. Za teroristično dejanje se šteje tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je izvedeno v povezavi s katero koli organizacijo ali oblastjo. Iz kritja so izključeni tudi škoda in stroški, nastali zaradi preprečevanja oziroma zatiranja terorističnih dejanj.

6.člen - Dokumentiranje odškodninskega zahtevka

(1) Zavarovalec prijavi zavarovalnici odškodninski zahtevek pisno na podlagi izpolnjenega obrazca za prijavo škode. Zavarovalec mora odškodninskemu zahtevku priložiti naslednje dokumente:
a) točne podatke o višini stroškov nastalih zaradi odpovedi potovanja: - storno račun (oz. dobropis) zavarovalca in splošne pogoje po katerih je zavarovalec obračunal stroške odpovedi; - storno račun (oz. dobropis) organizatorja potovanja in splošne pogoje po katerih je organizator potovanja obračunal stroške odpovedi; - storno račun (oz. dobropis) zavarovalca in pogoje odpovedi iz programa potovanja v kolikor se stroški obračunavajo po programu potovanja; - neizkoriščeno letalsko karto s splošnimi pogoji o storno stroških letalske družbe oz. potrdilo o povračilu s strani letalske družbe.
b) pogodbo oziroma prijavo o turističnem potovanju oziroma nakupu letalske karte, sklenjeno med zavarovalcem in zavarovancem/ci;
c) pisno obvestilo zavarovanca o odpovedi potovanja iz katerega je razviden datum stornacije v turistični agenciji;
d) polico o zavarovanju;
e) nezgodo, nosečnost ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje, je potrebno dokumentirat z evidentiranim zdravniškim potrdilom zavarovanca oz. osebe na katero se zavarovanec sklicuje ter bolniškim listom, ki dokazuje odsotnost z dela. Iz navedenega zdravniškega potrdila morajo izhajati natančne časovne navedbe in diagnoza (izjava zdravnika, da potnik ni sposoben za potovanje, brez navedbe vzroka ni dovolj!). Zavarovalnica ima pravico, da lahko vprašanje potovalne nesposobnosti ob bolezni prepusti v proučitev svojemu zdravniškemu izvedencu.
f) smrt zavarovanca in/ali osebe na katero se zavarovanec sklicuje je potrebno dokumentirati z mrliškim listom;
g) kadar se zavarovanec sklicuje na družinske člane, mora biti sorodstveno razmerje razvidno iz škodne dokumentacije.
h) vse dokumente, pooblastila oziroma verodostojna potrdila pristojne ustanove, ki potrjujejo stvarnost dogodka oziroma razlog odpovedi potovanja, na podlagi katerega zavarovanec uveljavlja odškodninski zahtevek.
i) Ob nastanku premoženjske škode na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica požara, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna, mora zavarovanec odškodninskemu zahtevku predložiti navedbo naziva in naslova policijske postaje, ki je bila o dejanju obveščena ter policijski zapisnik.
j) Pri pozivu sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca, je potrebno odškodninski zahtevek dokumentirat z ustreznim potrdilom pristojnega sodnega oz. upravnega organa, iz katerega je razvidno, da preložitev obravnave ni bila odobrena.
k) dokaze in izjave, ki jih zavarovalnica zahteva med obravnavanjem odškodninskega zahtevka.

7.člen - Začetek in konec zavarovalnega kritja

(1) Zavarovanje rizika odpovedi se sklene istočasno kot pogodba o potovanju oziroma nakupu letalskih kart. Pri poznejši sklenitvi zavarovanja so zavarovani le dogodki, ki se zgodijo od 10. dne po sklenitvi zavarovanja (izjema: smrtni primer in nezgoda). V primerih, ko je do predvidenega termina potovanja manj kot 15 dni, je zavarovanje možno skleniti samo istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.

(2) Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se prične ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici o zavarovanju naveden kot datum sklenitve zavarovanja in preneha v trenutku pričetka potovanja, vendar najkasneje ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici naveden kot potek zavarovanja.

8.člen - Zavarovalna premija

(1) Osnova za obračun premije je polna cena potovanja (vrednost turističnega aranžmaja).

(2) Premija se obračuna vnaprej za ves čas trajanja jamstva zavarovalnice po stopnji določeni v polici.

9.člen - Izplačilo zavarovalnine

(1) V kolikor obstaja zavarovalno kritje in je določena višina škode, zavarovalnica izplača zavarovalnino zavarovalcu v 14-ih delovnih dneh po prejemu popolne dokumentacije.

(2) Izplačilo zavarovalnine ne more biti višje od zavarovalne vsote.

10.člen - Zavarovalna vsota

(1) Zavarovalna vsota je enaka osnovi za obračun premije.

11.člen - Reševanje sporov

(1) V primeru spora med zavarovancem oziroma zavarovalcem in zavarovalnico se ta spor lahko rešuje v izvensodnem postopku z vložitvijo pritožbe pri Pritožbeni komisiji Zavarovalnice Maribor d.d., ali z vložitvijo mediacijskega predloga pri Mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja, sicer pa v sodnem postopku pred pristojnim sodiščem.

(2) Za urejanje medsebojnih razmerij pogodbenih partnerjev, se uporabljajo tudi določila Obligacijskega zakonika.

II. Enostavno kritje

12.člen - Zavarovalni primer v enostavnem kritju

(1) Zavarovalni primer, krit po teh pogojih, nastane, če zavarovanec pred oziroma na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži zaradi enega od spodaj navedenih dogodkov v okviru enostavnega kritja:
a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje;
b) nosečnost;
c) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogoča potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna.
Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim. Pri smrti se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje.

III. Širše kritje

13.člen - Zavarovalni primer v širšem kritju

(1) Zavarovalni primer, krit po teh pogojih, nastane, če zavarovanec pred oziroma na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži zaradi enega od spodaj navedenih dogodkov v okviru širšega kritja:
a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje.
b) nosečnost;
c) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogoča potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna.
Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim. Pri smrti se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje.
d) premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica potresa, poplave, požara, viharja, toče, plazu, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna; e) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca;
f) nepričakovana izguba zaposlitve za nedoločen čas, pogojena z odpovedjo delodajalca iz nekrivdnih razlogov zavarovanca;
g) sprejem v novo službo, velja za zavarovanca, ki je bil pred sklenitvijo zavarovanja pri Zavodu za zaposlovanje prijavljen kot brezposelna oseba in še nima pravice koristiti redni dopust;
h) vložitev ločitvenega zahtevka pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje ter po vplačanem potovanju in sklenjenem zavarovanju;
i) zaradi pomanjkanja snega v času smučarske sezone. Za pomanjkanje snega se šteje neobratovanje smučarskih naprav izključno zaradi pomanjkanja snega v bližnjih smučarskih centrih zadnje tri dni pred pričetkom potovanja. Odpoved potovanja zaradi pomanjkanja snega se lahko uveljavlja le za smučarske aranžmaje. Stroške odpovedi zavarovalnica krije v primeru, kadar takšen dogodek ni krit iz naslova drugih zavarovanj oziroma garancij;
j) zaradi izbruha epidemije in/ali pandemije neke bolezni Ministrstvo za zunanje zadeve RS odsvetuje potovanje;
k) presaditev organov, katere datum je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja;
l) zdravljenje v zdravilišču, katerega pričetek je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja.

Oblika kritja Dogodek oz. kritje Enostavno kritje Širše kritje
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca
X
X
Nosečnost
X
X
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca
X
X
Premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini
 
X
Poziv sodnih ali upravnih organov
 
X
Nepričakovana izguba zaposlitve
 
X
Sprejem v novo službo
 
X
Vložitev ločitvenega zahtevka
 
X
Pomanjkanje snega
 
X
Izbruh epidemije in/ali pandemije
 
X
Presaditev organov
 
X
Zdravljenje v zdravilišču
 
X
Kritje za maksimalno osem (8) oseb
X
 
Kritje za maksimalno deset (10) oseb
 
X

XXII. Končna določila

 • V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Celju ali sodišče, kjer ima kupec stalno bivališče.
 • V vseh cenah iz ponudbe AGENCIJE MANAGER d.o.o.je že vključen davek od prometa storitev.

V Velenju, 11.03.2011

Agencija Manager d.o.o.
Šaleška c. 20
3320 Velenje

Agencija Manager d.o.o.
Šaleška cesta 20c
3320 Velenje

T: 03 89 81 550
E: info@agencija-manager.com

Prijava na e-novice

V kolikor želite biti obveščeni o naši aktualni ponudbi se prijavite na naše e-novice.
Prijava na e-novice
© 2011 - Agencija Manager d.o.o. - Vse pravice pridržane